BRUIN

ASSURANTIEN

WELKOM BIJ

VOOR PARTICULIERE EN
ZAKELIJKE VERZEKERINGEN

Welkom bij Bruin Assurantiën, wij specialiseren ons in het verzekeren van zowel particulieren als zakelijke risico’s. Onafhankelijkheid, servicegericht werken en een persoonlijke benadering, dat is waar wij voor staan. Met onze jaren lange ervaring zoekt onze adviseur graag samen met u het product dat bij u past.

Bruin Assurantiën is gevestigd aan de Laat 31 in het centrum van Alkmaar. Hier zitten wij samen met onze hypotheekspecialist Dennis Zuurbier. Tevens werken wij nauw samen met Aydin Kumas die zich specialiseert in inkomen, leven en pensioenverzekeringen.

Wij nodigen u graag uit voor een persoonlijk en vrijblijvend advies om uw wensen te bespreken, neem contact op met ons kantoor om een afspraak te maken.

Dienstenwijzer, al onze diensten in één overzicht

U bent van plan de zorg voor uw financiële zaken/verzekeringen toe te vertrouwen aan ons kantoor. Een goede beslissing. U kunt er zeker van zijn dat uw financiële belangen bij ons in vertrouwde en deskundige handen zijn. In deze dienstenwijzer treft u een beschrijving aan van onze dienstverlening en werkwijze. Wij geven u namelijk graag een goed overzicht van wat onze dienstverlening precies inhoudt en wat u van ons mag verwachten, maar ook wat wij van u verwachten.

Hoe en wanneer kunt u ons bereiken?

U kunt ons op een aantal manieren bereiken voor vragen, advies, mutaties of meldingen: Via de telefoon: 072-8200279. Via e-mail: info@bruinassurantien.nl.

U bent ook van harte welkom op ons kantoor. Onze openingstijden zijn van maandag tot en met donderdag van 09.00 uur tot 17.30 uur en vrijdag van 9.00 uur tot 15.00 uur. Om er zeker van te zijn dat wij u persoonlijk te woord kunnen staan, kunt u vooraf een afspraak maken. Buiten kantooruren kunt u voor dringende zaken een mail sturen naar info@bruinassurantien.nl  U wordt dan zo snel mogelijk teruggebeld of gemaild.

Registratie / lidmaatschap

Autoriteit Financiële Markten

De Wet financiële dienstverlening stelt hoge eisen op het gebied van vakbekwaamheid, integriteit, financiële betrouwbaarheid en transparantie. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) houdt namens de wetgever toezicht op alle financiële dienstverleners in Nederland. Ons kantoor is geregistreerd bij de AFM onder nummer 12020812. De AFM houdt een register bij van alle vergunninghouders. Deze is in te zien via www.afm.nl.

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening

Wij doen er alles aan om u tot volle tevredenheid van dienst te zijn. Het is echter nooit helemaal uit te sluiten dat er ergens fouten worden gemaakt. In eerste instantie proberen wij samen met u tot een oplossing te komen na een persoonlijke mondelinge of schriftelijke melding van uw klacht. Mochten wij daar echter niet in slagen en u vindt dat uw klacht naar uw inzicht niet afdoende wordt behandeld dan kunt u uw klacht voorleggen aan het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening. Meer informatie over de taak en werkwijze van het Klachteninstituut vindt u via de website: www.kifid.nl.

Diploma’s

Ons personeel is gekwalificeerd met alle benodigde bescheiden en diploma’s of is hiervoor in opleiding.

Onze diensten

Schadeverzekeringen

Ons kantoor kan u prima van dienst zijn op het gebied van bemiddeling en advisering in schadeverzekeringen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan auto-, inboedel-, ziektekosten-, aansprakelijkheids- en reisverzekeringen. Wij bemiddelen in verzekeringsproducten die aansluiten op uw wensen en mogelijkheden. Uw belangen staan centraal en onze dienstverlening sluit hierop aan. Wij assisteren u actief bij schadeafwikkeling. Al onze activiteiten zijn erop gericht een duurzame relatie met u te onderhouden en uw belangen optimaal te behartigen. Indien u verzekeringen elders heeft lopen laat het ons dan weten, zodat wij uw pakket eens tegen het licht kunnen houden. Hierdoor voorkomt u dat u dubbel verzekerd bent.

Levensverzekeringen

Ons kantoor is bevoegd te bemiddelen op het gebied van levensverzekeringen. Wij geven hiervoor geen advies.

Inkomensverzekeringen

Ons kantoor is bevoegd te bemiddelen op het gebied van inkomensverzekeringen. Wij geven hiervoor geen advies.

Sparen

Ons kantoor is bevoegd te bemiddelen op het gebied van sparen. Wij geven hiervoor geen advies.

Onze relatie met verzekeraars, banken en andere financiële instellingen, ongebonden selectief adviseur/bemiddelaar

Uit het grote aanbod van producten en aanbieders, maken wij een selectie van de verzekeraars, waarmee wij zakendoen. Bij deze selectie kijken we onder meer naar het specialisme, waarin de betrokken aanbieder uitblinkt. Dat kan betekenen dat de verzekeraar in kwestie uitstekende voorwaarden hanteert in relatie tot de premiestelling. Maar wij betrekken ook andere belangrijke dienstverleningsaspecten van de verzekeraars in onze selectie. Op uw verzoek geven wij u een overzicht van de maatschappijen waarmee wij zaken (kunnen) doen.

Wat verwachten wij van u?

Wij vragen van u dat u ons correct en volledig informeert. Wanneer u bepaalde gevraagde gegevens niet of niet juist invult, kan dit bijvoorbeeld consequenties hebben voor de dekking en dus de eventuele (schade-)uitkering van de betreffende voorziening.

Uiteraard helpen wij u hiermee en zullen u zo nodig van dienst zijn met de inventarisatieformulieren. Tijdens de looptijd van de verzekering, de of overige voorzieningen vragen wij u ons te informeren bij wijzigingen in uw (financiële) huishouding. Het is zelfs noodzakelijk dat u ons zo snel mogelijk op de hoogte stelt van wijzigingen in uw (persoonlijke) situatie.

Met de door u gegeven informatie maken wij een klantprofiel. Middels dit profiel hebben wij een goed inzicht in uw financiële situatie. Hiermee hopen wij teneinde tot een juiste advisering te komen en de beste producten voor u te selecteren.

Hoe worden wij beloond?

Wij ontvangen provisies van de verzekeraars voor onze bemiddeling en het onderhoud en beheer van uw voorzieningen. Voor elke voorziening die u via ons afsluit, ontvangen wij provisie. Deze provisie is meestal een percentage van de premie (bij schadeverzekeringen), soms in combinatie met de afgesproken duur van de verzekering (beleggingsverzekering), of van het verzekerde bedrag (bij levensverzekeringen). Onze provisie is verrekend in de premie die u als klant betaalt.

Door het provisiesysteem kunnen wij onze dienstverlening laagdrempelig houden. Pas als u een verzekering of andere financiële voorziening bij ons afsluit, betaalt u met de premie een vergoeding voor onze diensten.

Wij berekenen dus geen extra kosten voor onze adviezen. Brengen wij wel kosten in rekening, dan heeft u hiervoor vooraf toestemming verleend en hebben wij u vooraf in kennis gesteld van de geschatte kosten. Wij geven u ook een gedetailleerde berekening van de gemaakte kosten.

Uw privacy

Bruin Assurantiën werkt volgens de richtlijnen van het College Bescherming Persoonsgegevens die er op toe ziet dat uw persoonsgegevens zorgvuldig worden gebruikt en beveiligd en dat uw privacy ook in de toekomst gewaarborgd blijft. Wij moeten volgens de wettelijke identificatieplicht uw legitimatiebewijs controleren. Tevens worden alle gegevens in ons administratiesysteem opgeslagen en verwerkt.

Uw persoonsgegevens

Om u goed te kunnen adviseren welke financiële producten bij uw situatie passen, gaan wij met u in gesprek. In dit gesprek stellen wij u verschillende vragen. Deze vragen hebben betrekking op uw kennis van en ervaring met financiële diensten, uw financiële situatie, zoals inkomen, uitgaven en vermogen, uw wensen en behoeften voor zover relevant voor het financiële advies en uw bereidheid om bepaalde risico’s zelf te dragen, dan wel uw wens om deze juist af te dekken, bijvoorbeeld door middel van een verzekering.

Wij gaan zorgvuldig met uw gegevens om

Met de gegevens die wij van u ontvangen, gaan wij zorgvuldig om. Wij hebben technische en organisatorische maatregelen genomen om te voorkomen dat onbevoegde derden kennis kunnen nemen van deze gegevens. Ook hebben al onze medewerkers een geheimhoudingsverklaring ondertekend.

Hoe gebruiken wij de van u ontvangen gegevens?

Wij gebruiken de gegevens die wij van u krijgen om een analyse van uw financiële situatie te maken. Hieruit volgt dan ons advies over welke maatregelen u kunt nemen om de door u gewenste financiële zekerheid te realiseren. Dat kan betrekking hebben op de opbouw van uw pensioen, het verzekeren van bepaalde risico’s of het verkrijgen van een financiering.

Zowel in het kader van het opstellen van dit advies als wanneer u ons vraagt onderdelen van dit advies uit te voeren, kan het voorkomen dat wij contact moeten zoeken met verzekeraars, geldverstrekkers, expertisebureaus, arbeidsdeskundigen en anderen die relevant zijn bij de uitvoering van de voor u te realiseren financiële zekerheid.

Bij verzekeraars en geldverstrekkers gaat het dan om de informatie die zij nodig hebben om te kunnen bepalen of en zo ja onder welke condities zij aan u een offerte willen uitbrengen voor een verzekering of krediet. Bij expertisebureaus gaat het om gegevens die nodig zijn om de waarde van uw pand of andere bezittingen te kunnen taxeren. Bij arbeidsdeskundigen gaat het om uw contactgegevens, zodat de arbeidsdeskundige in het kader van een aanvraag van een arbeidsongeschiktheidsverzekering contact met u kan zoeken.

Wij geven de van u ontvangen persoonsgegevens alleen aan derden door wanneer dat nodig is om een bepaald onderdeel van uw opdracht uit te voeren. Wij geven daarbij alleen die gegevens door die deze derden ook echt nodig hebben om de door ons gevraagde werkzaamheden voor u uit te voeren.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Wij bewaren de gegevens niet langer dan nodig om de opgedragen werkzaamheden voor u uit te voeren. Uiterlijk vijf jaar nadat de verzekeringen en/of kredieten die wij voor u tot stand hebben gebracht zijn geëindigd, vernietigen wij de persoonsgegevens die wij van u in dit kader hebben ontvangen.

Wat zijn uw rechten?

U bent onze klant. Dus u heeft het recht om te bepalen welke gegevens wij van u wij wel of niet ontvangen. Maar daarnaast heeft u nog andere rechten. Wij vatten deze hieronder samen.

  • U mag ons altijd een overzicht vragen van de persoonsgegevens die wij van u hebben. Dit overzicht verstrekken wij u kosteloos.
  • Wanneer u meent, dat wij bepaalde gegevens over u onjuist in onze administratie hebben verwerkt, dan kunt u om correctie vragen. Wij stellen dit zeer op prijs, omdat wij uiteraard alleen ons werk goed kunnen doen, wanneer de gegevens waarmee wij voor u werken correct zijn.
  • Indien u niet langer wilt dat wij bepaalde gegevens in onze administratie hebben geregistreerd, dan kunt u ons verzoeken deze gegevens te verwijderen. Uiteraard voldoen wij in dat geval aan uw verzoek.
  • Wij hebben hierboven aangegeven op welke wijze wij de van u ontvangen gegevens gebruiken. Mocht u op enig moment dit gebruik willen beperken, bijvoorbeeld dat wij bepaalde gegevens niet aan een bepaalde organisatie mogen doorgeven, dan kunt u ons dit laten weten. Ook aan dit verzoek zullen wij dan uiteraard voldoen.
  • Indien u dat wenst, kunt u ons vragen uw gegevens door te zenden aan een derde. Bijvoorbeeld uw accountant, advocaat of bank. Na ontvangst van uw verzoek zullen wij zo spoedig mogelijk uw verzoek uitvoeren.
  • Wanneer wij van derden persoonlijke informatie over u ontvangen, bijvoorbeeld van uw verzekeraar, accountant, bank of andere financieel adviseurs dan informeren wij u over de bron waaruit wij deze informatie hebben ontvangen.

Beëindiging relatie

Hoewel wij er alles aan doen om de goede relatie met u te bewaren heeft u het recht om op elk moment de relatie met ons kantoor te beëindigen. U kunt uw verzekeraar verzoeken de lopende verzekeringen over te dragen naar de adviseur van uw keuze.

Ook wij kunnen het initiatief nemen om de relatie met u te beëindigen. Dit laat onverlet dat bestaande verzekeringscontracten in stand blijven. De zorgplicht van uw verzekering ligt bij ons totdat een andere intermediair deze zorgplicht overneemt.

Klachten

Als u een klacht heeft over onze dienstverlening of werkwijze verzoeken wij u ons zo spoedig mogelijk daarover te informeren. Alle klachten worden door de directie behandeld. In het uiterste geval kunt u zich wenden tot het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening, www.kifid.nl .

Zelf regelen

Uw polis beheert u eenvoudig zelf thuis of onderweg via Mijn Polissen.

Inloggen in Mijn polissen

Liever via de app?

Download de app uit de Appstore of via GooglePlay

Zorgverzekeringen vergelijken

Vergelijk eenvoudig verschillende zorgverzekeringen
Zorgverzekeringen vergelijker

Heeft u schade?

Bij schade dient u contact op te nemen met ons kantoor op nummer 072-8200279 of uw melding doen via info@bruinassurantien.nl Wij zorgen voor de volledige schadeafwikkeling zowel bij water- glas-, brand- of inbraakschade als bij autoschade. Eventueel schakelen wij voor u de schadeherstelbedrijven in, zodat u zelfs geen nota ziet maar alles rechtstreeks wordt geregeld door ons met de verzekeraar. Vaak zonder eigen risico.

Schadeformulieren

Schadeformulier Algemeen
Schadeformulier Aanrijding

Neem vrijblijvend contact met ons op

U VINDT ONS OP:

Laat 31,
1811EB Alkmaar

NEEM CONTACT OP

072 820 02 79

STUUR EEN E-MAIL